DSC 4319
DSC 4322
162171142 1
P1140749 9
P1140749 10
P1140749 11
P1140749 12
P1140749 13
P1140749 14
P1140749 15
P1140749 16
P1140749 3
Zurück zur Übersicht

WAKIZASHI 藤原國吉

45,4cm, sori 0,9cm, motohaba 2,70cm, motokasane 0,6cm, shinogi zukuri, chu kissaki. Hamon: suguha, itame hada, sehr gute Politur, ubu nakago mit 1 mekugi ana, signiert: "TOEIZAN NO FUMOTO NI OITE FUJIWARA KUNIYOSHI", (Fujiwara Kuniyoshi machte dies am Fuße des Berges Toei) mit Hozon Papier der NBTHK, Musashi-Provinz, Bunsei(1818-1830). Im Shirasaya.

Koshirae: Wunderschöne buke-zukuri Montierung, rote Lacksaya, schwarze Seidenwicklung, menuki Bogen und Köcher in shakudo, fuchigashira shakudo-nanako Bogen und Köcher in shakudo und Gold, Kozuka und Kogai dito mit Bogen, Köcher und Pfeilen Tsuba Eisen in mokko-Form mit Wellendekor.

Bewertung
Hawley 10 P.
Toko Taikan Chu-Jo-Saku(sehr gute Qualität!)
1705
Preis
Verkauft